تردید در شعار «عبور از روحانی»

تردید در شعار «عبور از روحانی»
انتخاب دوباره «حسن روحانی» به عنوان رئیس‌جمهوری از سوی اکثریت قاطع مردم، نه از سر شور و نه صرفاً واکنش دفعی در تقابل با یک جریان سیاسی رقیب بود. انتخاب مردم در بیست و نهم اردیبهشت ۹۶ برخاسته از عقلانیتی آمیخته با شور امید به آینده‌ای بود که بتواند مصالح عمومی را در خدمت به نوسازی کشور تأمین کند.

تردید در شعار «عبور از روحانی»

انتخاب دوباره «حسن روحانی» به عنوان رئیس‌جمهوری از سوی اکثریت قاطع مردم، نه از سر شور و نه صرفاً واکنش دفعی در تقابل با یک جریان سیاسی رقیب بود. انتخاب مردم در بیست و نهم اردیبهشت ۹۶ برخاسته از عقلانیتی آمیخته با شور امید به آینده‌ای بود که بتواند مصالح عمومی را در خدمت به نوسازی کشور تأمین کند.
تردید در شعار «عبور از روحانی»