تردیدهای یک دوستی از سر ناچاری!

تردیدهای یک دوستی از سر ناچاری!
فرو ریختن دیوار امنیتی و ثبات اجتماعی ترکیه به ویژه پس از کودتای ۱۵ ژوئن و روند روبه افزایش انتقادات اروپا و ایالات متحده از ترکیه نمی توانست نتیجه یی جز بازگشت از مسیر طی شده ورجوع به مسکو در پی داشته باشد،حداقل به لحاظ ذهنی تئوری قابل قبولی به نظر می رسد.اما سوالی که پوتین باید پاسخی برای آن پیدا کند این است “آیا تغییررفتار ترکیه اقدامی تاکتیکی و برای عبور طوفان است ،یا سیاستی راهبردی و اصولی ست؟”.

تردیدهای یک دوستی از سر ناچاری!

فرو ریختن دیوار امنیتی و ثبات اجتماعی ترکیه به ویژه پس از کودتای ۱۵ ژوئن و روند روبه افزایش انتقادات اروپا و ایالات متحده از ترکیه نمی توانست نتیجه یی جز بازگشت از مسیر طی شده ورجوع به مسکو در پی داشته باشد،حداقل به لحاظ ذهنی تئوری قابل قبولی به نظر می رسد.اما سوالی که پوتین باید پاسخی برای آن پیدا کند این است “آیا تغییررفتار ترکیه اقدامی تاکتیکی و برای عبور طوفان است ،یا سیاستی راهبردی و اصولی ست؟”.
تردیدهای یک دوستی از سر ناچاری!

روزنامه قانون