ترامپ در فلوریدا و کارولینای شمالی برد، کلینتون در کالیفرنیا

ترامپ در فلوریدا و کارولینای شمالی برد، کلینتون در کالیفرنیا
ترامپ در ایالت فلوریدا و همچنین کارولینای شمالی پیروز شده است.

ترامپ در فلوریدا و کارولینای شمالی برد، کلینتون در کالیفرنیا

ترامپ در ایالت فلوریدا و همچنین کارولینای شمالی پیروز شده است.
ترامپ در فلوریدا و کارولینای شمالی برد، کلینتون در کالیفرنیا

دانلود shareit