تاکید استاندار آذربایجان غربی برای تامین نیازهای ورزشی معلولین

تاکید استاندار آذربایجان غربی برای تامین نیازهای ورزشی معلولین
استاندار آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روزجهانی معلولین بر تامین نیازهای ورزشی این قشر از جامعه تاکید کرد.

تاکید استاندار آذربایجان غربی برای تامین نیازهای ورزشی معلولین

استاندار آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روزجهانی معلولین بر تامین نیازهای ورزشی این قشر از جامعه تاکید کرد.
تاکید استاندار آذربایجان غربی برای تامین نیازهای ورزشی معلولین