تامین روشنایی خیابان‌ها با قدم برداشتن عابران

تامین روشنایی خیابان‌ها با قدم برداشتن عابران
ایسنا نوشت: بسیاری از افراد انرژی پاک را در کنار پانل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی تصور می‌کنند، اما این انرژی را می‌توان با گام‌های عابران در خیابان نیز تولید کرد.

تامین روشنایی خیابان‌ها با قدم برداشتن عابران

ایسنا نوشت: بسیاری از افراد انرژی پاک را در کنار پانل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی تصور می‌کنند، اما این انرژی را می‌توان با گام‌های عابران در خیابان نیز تولید کرد.
تامین روشنایی خیابان‌ها با قدم برداشتن عابران

کانال تلگرام اکسین چنل