تالار مرکزی بندرعباس پروانه ساختمانی ندارد

تالار مرکزی بندرعباس پروانه ساختمانی ندارد
شهردار بندرعباس گفت: تالار مرکزی شهر بندرعباس فاقد پروانه ساختمانی است.

تالار مرکزی بندرعباس پروانه ساختمانی ندارد

شهردار بندرعباس گفت: تالار مرکزی شهر بندرعباس فاقد پروانه ساختمانی است.
تالار مرکزی بندرعباس پروانه ساختمانی ندارد

سایت خبری زندگی