تازه ترین تصاویر رویترز از فرودگاه ویران شدۀ بروکسل

تازه ترین تصاویر رویترز از فرودگاه ویران شدۀ بروکسل
اینها تصاویری است که عکاس رویترز یک روز پس از انفجارهای بروکسل از فرودگاه و متروی این شهر تهیه کرده است.

تازه ترین تصاویر رویترز از فرودگاه ویران شدۀ بروکسل

اینها تصاویری است که عکاس رویترز یک روز پس از انفجارهای بروکسل از فرودگاه و متروی این شهر تهیه کرده است.
تازه ترین تصاویر رویترز از فرودگاه ویران شدۀ بروکسل

آلرژی و تغذیه

صبحانه