تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد

تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد
سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برترمهمان تلفنی برنامه نود بود.

تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد

سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ برترمهمان تلفنی برنامه نود بود.
تاریخ‌های احتمالی بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد