بیش از ۴۰۰هزار خانوار روستایی فارس در کانون سالک به سر می‌برند

بیش از ۴۰۰هزار خانوار روستایی فارس در کانون سالک به سر می‌برند
«خبرجنوب» نوشت: مدیر گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طبق بررسی های صورت گرفته بیش از 70 درصد مبتلایان به سالک در فارس در مناطق روستایی به سر می برند.

بیش از ۴۰۰هزار خانوار روستایی فارس در کانون سالک به سر می‌برند

«خبرجنوب» نوشت: مدیر گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: طبق بررسی های صورت گرفته بیش از 70 درصد مبتلایان به سالک در فارس در مناطق روستایی به سر می برند.
بیش از ۴۰۰هزار خانوار روستایی فارس در کانون سالک به سر می‌برند