بیانیه ۱۵۹ نماینده در قدردانی از پیشرفت‌های صنعت هوایی و موشکی کشور

بیانیه ۱۵۹ نماینده در قدردانی از پیشرفت‌های صنعت هوایی و موشکی کشور
ایسنا نوشت: ۱۵۹ نفر از نمایندگان مجلس در قالب بیانیه ای از پیشرفت های موشکی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران حمایت و قدردانی کردند.

بیانیه ۱۵۹ نماینده در قدردانی از پیشرفت‌های صنعت هوایی و موشکی کشور

ایسنا نوشت: ۱۵۹ نفر از نمایندگان مجلس در قالب بیانیه ای از پیشرفت های موشکی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران حمایت و قدردانی کردند.
بیانیه ۱۵۹ نماینده در قدردانی از پیشرفت‌های صنعت هوایی و موشکی کشور

خبرگزاری دانشگاه های کشور