بوفون و دوستان بازی برده را وا دادند!/عالیجناب پپ میزبان کشی راه انداخت

بوفون و دوستان بازی برده را وا دادند!/عالیجناب پپ میزبان کشی راه انداخت
تسنیم نوشت:یووه بازی برده را در برابر تاتنهام با تساوی عوض کرد.

بوفون و دوستان بازی برده را وا دادند!/عالیجناب پپ میزبان کشی راه انداخت

تسنیم نوشت:یووه بازی برده را در برابر تاتنهام با تساوی عوض کرد.
بوفون و دوستان بازی برده را وا دادند!/عالیجناب پپ میزبان کشی راه انداخت