به فواید ورزش اعتقاد داشته باشید بیشتر سود می‌کنید!

به فواید ورزش اعتقاد داشته باشید بیشتر سود می‌کنید!
ایرنا نوشت: نتایج یک مطالعه نشان می دهد، افراد معتقد به فواید ورزش در قیاس با کسانی که این باور در آنها کمتر است، از تاثیر روانی و فیزیکی آن بیشتر بهرمند می شوند.

به فواید ورزش اعتقاد داشته باشید بیشتر سود می‌کنید!

ایرنا نوشت: نتایج یک مطالعه نشان می دهد، افراد معتقد به فواید ورزش در قیاس با کسانی که این باور در آنها کمتر است، از تاثیر روانی و فیزیکی آن بیشتر بهرمند می شوند.
به فواید ورزش اعتقاد داشته باشید بیشتر سود می‌کنید!

ساخت بنر