بهبود حمل و نقل عمومی از مهم ترین شاخص های توسعه شهری است

بهبود حمل و نقل عمومی از مهم ترین شاخص های توسعه شهری است
قائم مقام شهردار کرج نقش مهم حمل و نقل عمومی در سطح شهر را یادآور شد و با تاکید بر ضرورت توسعه شهر و افزایش خدمات، افزایش ناوگان و بهبود حمل و نقل عمومی را از مهم ترین شاخص های توسعه شهری عنوان کرد.

بهبود حمل و نقل عمومی از مهم ترین شاخص های توسعه شهری است

قائم مقام شهردار کرج نقش مهم حمل و نقل عمومی در سطح شهر را یادآور شد و با تاکید بر ضرورت توسعه شهر و افزایش خدمات، افزایش ناوگان و بهبود حمل و نقل عمومی را از مهم ترین شاخص های توسعه شهری عنوان کرد.
بهبود حمل و نقل عمومی از مهم ترین شاخص های توسعه شهری است

خبرگزاری مهر