بهانه جدید استقلالی‌ها برای کری‌خوانی /لوگوی بی‌ستاره پرسپولیس!

بهانه جدید استقلالی‌ها برای کری‌خوانی /لوگوی بی‌ستاره پرسپولیس!
کانال‌های هواداری استقلالی بهانه جدیدی برای کری خواندن برای پرسپولیسی‌ها یافته‌اند.

بهانه جدید استقلالی‌ها برای کری‌خوانی /لوگوی بی‌ستاره پرسپولیس!

کانال‌های هواداری استقلالی بهانه جدیدی برای کری خواندن برای پرسپولیسی‌ها یافته‌اند.
بهانه جدید استقلالی‌ها برای کری‌خوانی /لوگوی بی‌ستاره پرسپولیس!