بعد از حضور محمدرضا گلزار و ساره بیات، «عاشقانه» به حسین یاری رسید

بعد از حضور محمدرضا گلزار و ساره بیات، «عاشقانه» به حسین یاری رسید
سازندگان مجموعه «عاشقانه» با حسین یاری نیز برای حضور در این پروژه به توافق رسیدند.

بعد از حضور محمدرضا گلزار و ساره بیات، «عاشقانه» به حسین یاری رسید

سازندگان مجموعه «عاشقانه» با حسین یاری نیز برای حضور در این پروژه به توافق رسیدند.
بعد از حضور محمدرضا گلزار و ساره بیات، «عاشقانه» به حسین یاری رسید

ganool review