بعد از انتقاد بعضی استقلالی ها علیه سرمربی شان/اسطوره های قرمز حامی منصوریان!

بعد از انتقاد بعضی استقلالی ها علیه سرمربی شان/اسطوره های قرمز حامی منصوریان!
خبرورزشی نوشت؛ پروین، باقری و مهدوی کیا از جمله حامیان منصوریان بوده اند.

بعد از انتقاد بعضی استقلالی ها علیه سرمربی شان/اسطوره های قرمز حامی منصوریان!

خبرورزشی نوشت؛ پروین، باقری و مهدوی کیا از جمله حامیان منصوریان بوده اند.
بعد از انتقاد بعضی استقلالی ها علیه سرمربی شان/اسطوره های قرمز حامی منصوریان!

اتومبیل