بزرگترین غار نمکی جهان در قشم در اولویت جهانی شدن

ایسنا نوشت:«بزرگترین غار نمکی جهان که هشتم بهمن ماه سال 1390 با شماره 172 در فهرست میراث طبیعی به ثبت رسیده است، در اولویت ثبت جهانی قرار گرفت.»

خبرگذاری اصفحان

ابزار رسانه