برندسازی بستر توسعه و رونق اقتصادی شهر زنجان است

همایش فاز دوم فرایند برند سازی شهر زنجان با حضور انصاری استاندار زنجان در اتاق بازرگانی برگزار شد.

عکس

مد روز