برنامه‌های فرهنگی شهرداری زنجان جنبه تبلیغاتی دارد

برنامه‌های فرهنگی شهرداری زنجان جنبه تبلیغاتی دارد
برنامه‌های فرهنگی از سوی معاونت فرهنگی شهرداری اجرا شده، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تاکنون بازخوردی نداشته است.

برنامه‌های فرهنگی شهرداری زنجان جنبه تبلیغاتی دارد

برنامه‌های فرهنگی از سوی معاونت فرهنگی شهرداری اجرا شده، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تاکنون بازخوردی نداشته است.
برنامه‌های فرهنگی شهرداری زنجان جنبه تبلیغاتی دارد

پرشین موزیک