برف؛ سمفونی مرگ برای مرکبات مازندران

برف؛ سمفونی مرگ برای مرکبات مازندران
ایسنا نوشت: باتوجه به بحران های اخیر در استان مازندران و طوفان و بارش برف نابهنگام آسیب زیادی به محصولات زراعی در استان وارد شده است.

برف؛ سمفونی مرگ برای مرکبات مازندران

ایسنا نوشت: باتوجه به بحران های اخیر در استان مازندران و طوفان و بارش برف نابهنگام آسیب زیادی به محصولات زراعی در استان وارد شده است.
برف؛ سمفونی مرگ برای مرکبات مازندران