برد تاریخی ایران در نشست اوپک

برد تاریخی ایران در نشست اوپک
ایرنا نوشت: استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: توافق به دست آمده، پیروزی بزرگی برای ایران و عربستان بود و همین مساله می تواند الگویی برای اصلاح سایر مناسبات دو کشور به ویژه مساله حج و عادی سازی آن باشد.

برد تاریخی ایران در نشست اوپک

ایرنا نوشت: استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: توافق به دست آمده، پیروزی بزرگی برای ایران و عربستان بود و همین مساله می تواند الگویی برای اصلاح سایر مناسبات دو کشور به ویژه مساله حج و عادی سازی آن باشد.
برد تاریخی ایران در نشست اوپک