برج غیرقانونی به خانه رهنما سیلی می‌زند/ خانه سیمین و جلال در انتظار عاقبتش در بهار

برج غیرقانونی به خانه رهنما سیلی می‌زند/ خانه سیمین و جلال در انتظار عاقبتش در بهار
خانه سیمین و جلال، دو سال است که در گیر و دار تملک و مرمت است. وارثان فروختند تا محفلی ادبی و فرهنگی شود. اما کارشناسان می‌گویند کشش این کاربری را ندارد و باید «خانه – موزه » شود. اما خانه رهنما باشکوه است اما متروکه در میانه حیاطی بزرگ اما فرسوده و غم زده.

برج غیرقانونی به خانه رهنما سیلی می‌زند/ خانه سیمین و جلال در انتظار عاقبتش در بهار

خانه سیمین و جلال، دو سال است که در گیر و دار تملک و مرمت است. وارثان فروختند تا محفلی ادبی و فرهنگی شود. اما کارشناسان می‌گویند کشش این کاربری را ندارد و باید «خانه – موزه » شود. اما خانه رهنما باشکوه است اما متروکه در میانه حیاطی بزرگ اما فرسوده و غم زده.
برج غیرقانونی به خانه رهنما سیلی می‌زند/ خانه سیمین و جلال در انتظار عاقبتش در بهار