برجام ۲: اداره کشور با قدرت نرم!

تاریخ هشت ساله ایران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ غم انگیز و پر خسارت بود و تا سالیان دراز هر کسی به هر میزانی در ایجاد آن وضعیت نقش داشته باید توبه کند و از مردم نیز پوزش بخواهد! اگرچه خوشبختانه با درایت مسئولین، کارکرد مثبت سیاست و حکومت در ایران و موقع شناسی مردم و حضور موثر آنان به پای صندوقهای رای در سال ۹۲ آن روند قهقرائی متوقف شد اما حداقل انتظار مردم آنست که همه از اشتباهات خود درس بگیرند و راه و روش ، نحوه تعامل با مردم خود را با رعایت اصول شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی بهبود بخشند.

خبر جدید

باران دانلود