بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟

بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟
با تصویب هیئت وزیران، شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟

با تصویب هیئت وزیران، شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.
بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟