بخش مراقبت های ویژه ی معروف ترین بیمارستان ایلام افتتاح می شود

بخش مراقبت های ویژه ی معروف ترین بیمارستان ایلام افتتاح می شود
دکتر علی دل پیشه از افتتاح بخش جدید icu (مراقبت های ویژه) بیمارستان دولتی امام خمینی شهر ایلام و افزایش دو و نیم برابری میزان تخت های آن نسبت به قبل خبر داد.

بخش مراقبت های ویژه ی معروف ترین بیمارستان ایلام افتتاح می شود

دکتر علی دل پیشه از افتتاح بخش جدید icu (مراقبت های ویژه) بیمارستان دولتی امام خمینی شهر ایلام و افزایش دو و نیم برابری میزان تخت های آن نسبت به قبل خبر داد.
بخش مراقبت های ویژه ی معروف ترین بیمارستان ایلام افتتاح می شود