بحران در انتظار قزل اوزن

بحران در انتظار قزل اوزن
مهر زنجان نوشت؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: در صورت تدوام روند موجود در زمینه برداشت های بی رویه آب از رودخانه قزل اوزن، بستر این رودخانه به کانون ریزگرد تبدیل می‌شود.

بحران در انتظار قزل اوزن

مهر زنجان نوشت؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: در صورت تدوام روند موجود در زمینه برداشت های بی رویه آب از رودخانه قزل اوزن، بستر این رودخانه به کانون ریزگرد تبدیل می‌شود.
بحران در انتظار قزل اوزن