باور کنیم که جشنواره ها حق دارند تابع سیاست های برگزار کنندگانش باشند!

جشنواره ها سفره عرضه متاع فرهنگی جامعه میدانی با ذائقه برگزار کنندگانش است.

گوشی

تکنولوژی جدید