بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند

بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند
میزان نوشت: نرگس محمدی، بازیگر «معمای شاه» از ویژگی‌های این سریال تاریخی می‌گوید و از مخاطبان می‌خواهد این مجموعه را تا آخر دنبال کنند.

بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند

میزان نوشت: نرگس محمدی، بازیگر «معمای شاه» از ویژگی‌های این سریال تاریخی می‌گوید و از مخاطبان می‌خواهد این مجموعه را تا آخر دنبال کنند.
بازیگر «معمای شاه»: چون اسم شاه در سریال آمده مخالفان گارد می‌گیرند