بازگشت برلین به خاورمیانه؛تاکتیک یا استراتژی

تا آنجا که به جهت گیری های خاص برلین در منطقه مربوط می شود(نگاهی کاملا کلاسیک،اما فراموش شده) سرعت گرفتن دیپلماسی آلمان در خاورمیانه دیگر چیزی قابل پنهانی نیست.یا آنکه متحدانی مثل فرانسه و بریتانیا با ناخشنودی نسبی بتوانند از سرعت آن بکاهند. خصوصا که به نظر می رسد ایالات متحد از این نقش که عملا به توازن بیشتر قوای استراتژیک در منطقه بحران زده خاورمیانه و اکنون خلیج فارس کمک خواهد کرد استقبال می کند.

سایت استخدامی

باران دانلود