بازدید بیش از یک میلیون نفر در نخستین ساعت از حراجمعه بامیلو

بازدید بیش از یک میلیون نفر در نخستین ساعت از حراجمعه بامیلو
بیش از یک میلیون نفر در نخستین ساعت از حراجمعه، به فروشگاه اینترنتی بامیلو مراجعه کردند. این حجم از استقبال مردم با عث شد، در دقایق اولیه حراجمعه، فروشگاه اینترنتی بامیلو با مشکل تاخیر در نمایش صفحات مواجه شود. به گزارش روابط عمومی بامیلو، این فروشگاه اینترنتی امسال میزبان میلیون‌ها بازدید کننده بود و سفارش‌های بامیلو تنها در روز اول 30 برابر روزهای عادی بود.

بازدید بیش از یک میلیون نفر در نخستین ساعت از حراجمعه بامیلو

بیش از یک میلیون نفر در نخستین ساعت از حراجمعه، به فروشگاه اینترنتی بامیلو مراجعه کردند. این حجم از استقبال مردم با عث شد، در دقایق اولیه حراجمعه، فروشگاه اینترنتی بامیلو با مشکل تاخیر در نمایش صفحات مواجه شود. به گزارش روابط عمومی بامیلو، این فروشگاه اینترنتی امسال میزبان میلیون‌ها بازدید کننده بود و سفارش‌های بامیلو تنها در روز اول 30 برابر روزهای عادی بود.
بازدید بیش از یک میلیون نفر در نخستین ساعت از حراجمعه بامیلو