بازخوانی گلایه تاریخی علی پروین از هاشمی نسب و افشاگری خردبین درباره او!

بازخوانی گلایه تاریخی علی پروین از هاشمی نسب و افشاگری خردبین درباره او!
محمود خردبین می گوید غش کردن مهدی هاشمی نسب بعد از گل معروفش در دربی با پیراهن استقلال الکی غش کرده بود!

بازخوانی گلایه تاریخی علی پروین از هاشمی نسب و افشاگری خردبین درباره او!

محمود خردبین می گوید غش کردن مهدی هاشمی نسب بعد از گل معروفش در دربی با پیراهن استقلال الکی غش کرده بود!
بازخوانی گلایه تاریخی علی پروین از هاشمی نسب و افشاگری خردبین درباره او!

خرید بک لینک