باران پاییزی،‌ هزار نفر از مردم خوزستان را روانه بیمارستان کرد/ باران اسیدی نیست

باران پاییزی،‌ هزار نفر از مردم خوزستان را روانه بیمارستان کرد/ باران اسیدی نیست
رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: باران اخیر اهواز، باران اسیدی نیست، در سه سال اخیر، هیچ شواهدی مبنی بر تایید اسیدی بودن باران اهواز وجود نداشته است.

باران پاییزی،‌ هزار نفر از مردم خوزستان را روانه بیمارستان کرد/ باران اسیدی نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: باران اخیر اهواز، باران اسیدی نیست، در سه سال اخیر، هیچ شواهدی مبنی بر تایید اسیدی بودن باران اهواز وجود نداشته است.
باران پاییزی،‌ هزار نفر از مردم خوزستان را روانه بیمارستان کرد/ باران اسیدی نیست