این ویژگی بود که حسن یزدانی را آقای کشتی جهان کرد

این ویژگی بود که حسن یزدانی را آقای کشتی جهان کرد
پسر کشتی بلد جویباری افتخار کشورمان شد. او جنگید و مثل مرد توانست قهرمان المپیک شود.

این ویژگی بود که حسن یزدانی را آقای کشتی جهان کرد

پسر کشتی بلد جویباری افتخار کشورمان شد. او جنگید و مثل مرد توانست قهرمان المپیک شود.
این ویژگی بود که حسن یزدانی را آقای کشتی جهان کرد

هنر