این هم جدیدترین تجهیزات داوران ایرانی!

این هم جدیدترین تجهیزات داوران ایرانی!
«مراسم رونمایی از تجهیزات رادیویی داوران برگزار می شود!» این خبر سوژه کارتون خبر ورزشی شده است.

این هم جدیدترین تجهیزات داوران ایرانی!

«مراسم رونمایی از تجهیزات رادیویی داوران برگزار می شود!» این خبر سوژه کارتون خبر ورزشی شده است.
این هم جدیدترین تجهیزات داوران ایرانی!