اینفوگرافیک |درصد مشارکت در انتخاباتِ ایران، آمریکا و اروپا

اینفوگرافیک |درصد مشارکت در انتخاباتِ ایران، آمریکا و اروپا
به گزارش خبرآنلاین، در اینفوگرافیک ذیل، درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مقایسه آن با آخرین انتخابات در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی به تصویر کشیده شده است:

اینفوگرافیک |درصد مشارکت در انتخاباتِ ایران، آمریکا و اروپا

به گزارش خبرآنلاین، در اینفوگرافیک ذیل، درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مقایسه آن با آخرین انتخابات در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی به تصویر کشیده شده است:
اینفوگرافیک |درصد مشارکت در انتخاباتِ ایران، آمریکا و اروپا

نصب بیتالک