ایران معبری امن برای تجارت جهانی

ایران معبری امن برای تجارت جهانی
میزان نوشت:مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران را معبری امن برای تجارت جهانی دانست و گفت: باید با بهره‌مندی از این مزیت در راستای توسعه پایدار حرکت کرد.

ایران معبری امن برای تجارت جهانی

میزان نوشت:مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران را معبری امن برای تجارت جهانی دانست و گفت: باید با بهره‌مندی از این مزیت در راستای توسعه پایدار حرکت کرد.
ایران معبری امن برای تجارت جهانی

مرجع سلامتی