ایجاد ۵ پایگاه دریایی جدید توسط ارتش

ایجاد ۵ پایگاه دریایی جدید توسط ارتش
میزان نوشت: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده و اکنون مشغول ساخت اسکله هایش هستیم.

ایجاد ۵ پایگاه دریایی جدید توسط ارتش

میزان نوشت: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی بزرگترین موج شکن ایران را در جاسک احداث کرده و اکنون مشغول ساخت اسکله هایش هستیم.
ایجاد ۵ پایگاه دریایی جدید توسط ارتش