اگر کسی مشهدی نباشد در شهرداری تهران استخدام نمی شود؟

اگر کسی مشهدی نباشد در شهرداری تهران استخدام نمی شود؟
روزنامه شرق در گزارشی از جلسه شورای شهر تهران، به موضوع مطرح شده در این جلسه(رسمی کردن۵۰۰۰ نیروی جدید در شهرداری)پرداخت.

اگر کسی مشهدی نباشد در شهرداری تهران استخدام نمی شود؟

روزنامه شرق در گزارشی از جلسه شورای شهر تهران، به موضوع مطرح شده در این جلسه(رسمی کردن۵۰۰۰ نیروی جدید در شهرداری)پرداخت.
اگر کسی مشهدی نباشد در شهرداری تهران استخدام نمی شود؟