اهتمام دولت، اتمام سریع پروژه راه آهن ارومیه است

اهتمام دولت، اتمام سریع پروژه راه آهن ارومیه است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح ایستگاه نقده تا پائیز امسال گفت: تلاش و اهتمام دولت اتمام هرچه سریع تر پروژه راه آهن ارومیه و اضافه شدن ایستگاه داخل شهر است.

اهتمام دولت، اتمام سریع پروژه راه آهن ارومیه است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح ایستگاه نقده تا پائیز امسال گفت: تلاش و اهتمام دولت اتمام هرچه سریع تر پروژه راه آهن ارومیه و اضافه شدن ایستگاه داخل شهر است.
اهتمام دولت، اتمام سریع پروژه راه آهن ارومیه است

لردگان