انتقاد مدیریت باشگاه پرسپولیس از عالیشاه و نوراللهی

انتقاد مدیریت باشگاه پرسپولیس از عالیشاه و نوراللهی
سایت باشگاه پرسپولیس نوشت:بازیکنانی هم که خودشان را مشمول می‌کنند، اول فصل می‌دانستند که پرسپولیس برنامه دو ساله دارد و چنین برخوردی با هواداران روا نبود.

انتقاد مدیریت باشگاه پرسپولیس از عالیشاه و نوراللهی

سایت باشگاه پرسپولیس نوشت:بازیکنانی هم که خودشان را مشمول می‌کنند، اول فصل می‌دانستند که پرسپولیس برنامه دو ساله دارد و چنین برخوردی با هواداران روا نبود.
انتقاد مدیریت باشگاه پرسپولیس از عالیشاه و نوراللهی