انتقاد سید جلال از حملات مجازی قرمز و آبی ها

انتقاد سید جلال از حملات مجازی قرمز و آبی ها
مدافع با تجربه پرسپولیس از رفتار هواداران دو باشگاه بزرگ پایتخت در فضای مجازی ناراحت است.

انتقاد سید جلال از حملات مجازی قرمز و آبی ها

مدافع با تجربه پرسپولیس از رفتار هواداران دو باشگاه بزرگ پایتخت در فضای مجازی ناراحت است.
انتقاد سید جلال از حملات مجازی قرمز و آبی ها

نفت آموزش پرورش دولتی