انتصابات تازه در صدا و سیما/ مدیرانی که بر صندلی یکدیگر نشستند

انتصابات تازه در صدا و سیما/ مدیرانی که بر صندلی یکدیگر نشستند
علی عسکری، رییس سازمان صدا و سیما، در سه حکم جداگانه، معاونان سیاسی و برون مرزی سازمان صدا و سیما و مشاور خود را منصوب کرد.

انتصابات تازه در صدا و سیما/ مدیرانی که بر صندلی یکدیگر نشستند

علی عسکری، رییس سازمان صدا و سیما، در سه حکم جداگانه، معاونان سیاسی و برون مرزی سازمان صدا و سیما و مشاور خود را منصوب کرد.
انتصابات تازه در صدا و سیما/ مدیرانی که بر صندلی یکدیگر نشستند

مجله اتومبیل