انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی

انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی
فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی در دو بخش مسابقه فیلم کوتاه و مسابقه فیلم بلند سینمایی منتشر شد.

انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی

فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی در دو بخش مسابقه فیلم کوتاه و مسابقه فیلم بلند سینمایی منتشر شد.
انتشار فراخوان نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی