انتخاب ۹ رییس دانشگاه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی

انتخاب ۹ رییس دانشگاه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی
عصر امروز جلسه ۸۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد.

انتخاب ۹ رییس دانشگاه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی

عصر امروز جلسه ۸۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد.
انتخاب ۹ رییس دانشگاه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی