امیر قطر: آماده حل بحران بدون اقدامات تحمیلی هستیم

امیر قطر: آماده حل بحران بدون اقدامات تحمیلی هستیم
مهر نوشت: امیر قطر با تاکید بر تقویت جبهه های داخلی ملی این کشور گفت: ما آماده حل بحران شورای همکاری خلیج فارس بدون هیچ گونه اقدامات تحمیلی هستیم.

امیر قطر: آماده حل بحران بدون اقدامات تحمیلی هستیم

مهر نوشت: امیر قطر با تاکید بر تقویت جبهه های داخلی ملی این کشور گفت: ما آماده حل بحران شورای همکاری خلیج فارس بدون هیچ گونه اقدامات تحمیلی هستیم.
امیر قطر: آماده حل بحران بدون اقدامات تحمیلی هستیم