امیرعبداللهیان: برگزاری نشست مجلس ملی یمن نشانگر درک عمیق رهبران سیاسی این کشور است

امیرعبداللهیان: برگزاری نشست مجلس ملی یمن نشانگر درک عمیق رهبران سیاسی این کشور است
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: برگزاری نشست مجلس ملی یمن نشانگر درک عمیق رهبران سیاسی این کشور است.

امیرعبداللهیان: برگزاری نشست مجلس ملی یمن نشانگر درک عمیق رهبران سیاسی این کشور است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: برگزاری نشست مجلس ملی یمن نشانگر درک عمیق رهبران سیاسی این کشور است.
امیرعبداللهیان: برگزاری نشست مجلس ملی یمن نشانگر درک عمیق رهبران سیاسی این کشور است

پایگاه خبری مبارز