امید جوانان یه آینده و یک اتفاق دوخته شده است!

امید جوانان یه آینده و یک اتفاق دوخته شده است!
جوانی تمام میشود…
سن به مرز ۳۰ سالگی رسیده است…
آینده نامشخص موج می زند و جوان منتظر یک اتفاق جدید

امید جوانان یه آینده و یک اتفاق دوخته شده است!

جوانی تمام میشود…
سن به مرز ۳۰ سالگی رسیده است…
آینده نامشخص موج می زند و جوان منتظر یک اتفاق جدید
امید جوانان یه آینده و یک اتفاق دوخته شده است!

قرآن