امر به معروف و نهی از منکر یک اصل مسلم دینی و نماد احساس مسئولیت همگانی است

امر به معروف و نهی از منکر یک اصل مسلم دینی و نماد احساس مسئولیت همگانی است
حجت الاسلام اسدا… جعفری دادستان مرکز استان مازندران که در جلسه کارگروه امر به معروف و نهی از منکر استان سخن می گفت با تاکید بر مطلب فوق افزود: خداوند متعال در قرآن کریم یکی از اهداف اصلی برقراری حکومت صالحان را اقامه نماز و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده است و هر جامعه ای که از فرمان حق تعالی سرپیچی نماید به ذلالت و گمراهی می افتد.

امر به معروف و نهی از منکر یک اصل مسلم دینی و نماد احساس مسئولیت همگانی است

حجت الاسلام اسدا… جعفری دادستان مرکز استان مازندران که در جلسه کارگروه امر به معروف و نهی از منکر استان سخن می گفت با تاکید بر مطلب فوق افزود: خداوند متعال در قرآن کریم یکی از اهداف اصلی برقراری حکومت صالحان را اقامه نماز و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده است و هر جامعه ای که از فرمان حق تعالی سرپیچی نماید به ذلالت و گمراهی می افتد.
امر به معروف و نهی از منکر یک اصل مسلم دینی و نماد احساس مسئولیت همگانی است