امام جمعه‌ای که در کشور غوغا به پا کرد

امام جمعه‌ای که در کشور غوغا به پا کرد
مهر نوشت: معاون فرهنگی سپاه اقدامات اخیر امام جمعه تبریز همچون از میان برداشتن نرده‌های حائل میان مردم و مسئولان در نماز جمعه را از اقدامات ارزشمند وی دانست که مورد توجه مردم قرار گرفته است.

امام جمعه‌ای که در کشور غوغا به پا کرد

مهر نوشت: معاون فرهنگی سپاه اقدامات اخیر امام جمعه تبریز همچون از میان برداشتن نرده‌های حائل میان مردم و مسئولان در نماز جمعه را از اقدامات ارزشمند وی دانست که مورد توجه مردم قرار گرفته است.
امام جمعه‌ای که در کشور غوغا به پا کرد