افشاگری شهردار کرج/زیر بار حرف زور شورا نمی‌روم

افشاگری شهردار کرج/زیر بار حرف زور شورا نمی‌روم
مهر نوشت: ماجرای انتصابات شهردار کرج که پیش‌ازاین نقل جلسات شورا بود و موردانتقاد خیلی‌ها، حالا ابعاد تازه‌تری پیداکرده و با واکنش شهردار مواجه شده، واکنشی که بوی افشاگری می‌دهد.

افشاگری شهردار کرج/زیر بار حرف زور شورا نمی‌روم

مهر نوشت: ماجرای انتصابات شهردار کرج که پیش‌ازاین نقل جلسات شورا بود و موردانتقاد خیلی‌ها، حالا ابعاد تازه‌تری پیداکرده و با واکنش شهردار مواجه شده، واکنشی که بوی افشاگری می‌دهد.
افشاگری شهردار کرج/زیر بار حرف زور شورا نمی‌روم